Ime i prezime: Hana Ahmetspahić
Datum rođenja: 02.08.1988. godine
Stručna sprema: Diplomirani pravnik
Zanimanje:
Rukovodilac službe za pravne, kadrovske i opće poslove u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK